Kreatx Web Kreatx Blog

Llogarit pagen bruto dhe neto

Llogaritja e zerave te pages : pagen bruto para sigurimeve dhe tatimeve, tatimet mbi te ardhurat pesonale, paga bruto per sigurimet, ndalesat per sigurimet e personelit, sigurimet e punedhenesit, pagen neto per tu paguar.

 • Koeficientet aktuale te ndalesave

  TAP 0-30000 : 0

  TAP 30001-130000 : 0.13

  TAP 130001+: 0.23

  Kontribute shendetesore punonjesi : 0.017

  Kontribute shoqerore punonjesi : 0.095

  Kontribute shendetesore punedhenesi : 0.017

  Kontribute shoqerore punedhenesi : 0.15


 • Llogaritja e pages

  Paga bruto :

  Paga per kontributet shoqerore:

  Paga per kontributet shendetesore:

  TAP :

  Kontribute shendetesore punonjesi :

  Kontribute shoqerore punonjesi :

  Kontribute shendetesore punedhenesi :

  Kontribute shoqerore punedhenesi :

  Paga neto :