Biznesit tuaj I nevojitet një konsulencë financiare për të rritur të ardhurat tuaja?

Gjuha e ligjeve ju duket e veshtirë ?

(Tani)Jemi pranë jush! Sëbashku për ta çuar biznesin tuaj përpara.

kontakt
  •  Konsulencë tatimore për kuptimin dhe zbatimin e legjislacionit tatimor dhe udhëzimeve përkatëse;
  • Informimi ne kohe per te gjitha ndryshimet ne legjislacionin tatimor dhe fiscal.

  • Shërbime Tatimore (përgatitja e deklaratave tatimore);

  • Përgatitja e librave mujore dhe mbajtja e kontabilitetit, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare;

  • Deklarimi i TVSH-se;

Më Shumë info
  • Perfaqesim ne ceshtje penale.
  • Asistence ligjore gjate procesit penal që nga momenti i fillimit të ndjekjes penale, ndalimit, arrestimit dhe gjatë fazës së marrjes në pyetje, njoftimit të akuzës të personave të pandehur.

  • Përfaqësim dhe mbrotje të të drejtave gjatë fazës së vendosjes së masave të sigurimit, vleftësim arresti, ndalimi, ankim ndaj masave të sigurimit, paraqitje kërkesash për zëvendësim ose revokim masë sigurimi.

Më Shumë info

LAJMET E FUNDIT