[ux_slider] [ux_banner height=”600px” bg=”3861″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.02)” bg_pos=”58% 63%”] [text_box width=”70″ width__sm=”100″ animate=”flipInY” position_x=”50″ position_y=”50″]

SIGURIA JUAJ NË BIZNES!

[/text_box] [/ux_banner] [/ux_slider] [gap] [section bg_color=”rgb(255,255,255)” mask=”angled” height=”365px”] [row] [col span__sm=”12″]

Konsulencë në fushën financiare

[divider align=”center”]
 •  Konsulencë tatimore për kuptimin dhe zbatimin e legjislacionit tatimor dhe udhëzimeve përkatëse;
 • Informimi ne kohe per te gjitha ndryshimet ne legjislacionin tatimor dhe fiscal.

 • Shërbime Tatimore (përgatitja e deklaratave tatimore);

 • Përgatitja e librave mujore dhe mbajtja e kontabilitetit, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare;

 • Deklarimi i TVSH-se;

 • Përllogaritja e pagave, përgatitja dhe deklarimi i listëpagesave, kontabilizimi i pagave;

 • Deklarimi dhe largimi I punonjesve;

 • Rakordime me furnitoret dhe klientet;

 • Deklarimet 3 mujore te zyrave te punes;

 • Konsulencë fiskale dhe shërbime lidhur me planet e biznesit , planet e buxhetit mujore, 3 mujore, 6 mujore, 12 mujore;

 • Konsulencë dhe asistencë gjatë kontrolleve tatimore nga autoritetet tatimore;

 • Konsulencë dhe asistencë në përgatitjen dhe ndjekjen e apelimet tatimore administrative;

[/col] [/row] [/section] [section bg_color=”rgb(255,255,255)” mask=”angled” height=”365px”] [row] [col span__sm=”12″]

Konsulencë dhe shërbime Ligjore

[divider align=”center”] [row_inner] [col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

Çështje Tregtare

 • Konsulencë për krijimin e shoqërive tregtare dhe organizatave jofitimprurese (OJF);

 • Përgatitjen e të gjitha dokumenteve të nevojshme (statut dhe akt themelimi etj..) dhe ndjekjen e procedurave ligjore për regjistrimin e shoqërive tregtare dhe organizatave jofitimprurese (OJF) pranë autoriteteve të administratës shtetërore Shqiptare;

 • Përgatitjen e te gjitha akteve të domosdoshëm për shoqëritë tregtare gjatë ushtrimit të aktivitetit të tyre;

 • Përgatitjen e kërkesë-padive per konfliktet gjyqesore ndermjet shoqerive tregtare;

 • Zbatimin e likujdimit te shoqerive tregtare;

[/col_inner] [col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

Çështje Administrative

 • Përgatitjen e ankimeve administrative prane cdo organi te administrates shteterore (apelime tatimore e doganore, rillogaritje pensioni etj.);
 • Përgatitjen e kërkesë-padive për shfuqizimin/ndryshimin e akteve administrative
  per te gjitha llojet e ceshtjeve administrative dhe vecanerisht padite kunder administrates tatimore dhe doganore;
 • Përgatitjen e kërkesë-padive ne fushen e sigurimit te jetes, te sigurimit te
  shendetit dhe te sigurimit te mjeteve motorike;
[/col_inner] [/row_inner] [row_inner] [col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

Çështje Marredhenie Pune

 • Hartim të kontratave të punës;
 • Konsulencë për legjislacionin e punës;
 • Konsulence per legjislacionin e sigurimeve shoqerore;
 • Përgatitje të kërkesë padive për personat e larguar nga puna;
 • Përgatitje të kërkesë padive për pensionet edhe perfitimet suplementare nga Sigurimet Shoqerore;.
[/col_inner] [col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

Çeshtje Civile dhe Familjare

 • Konsulence dhe perfaqesim ne ceshtje pronesie, detyrimesh etj
 • Konsulence dhe perfaqesim ne fushen familjare
[/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [row] [col span__sm=”12″]

Çështje Penale

 • Perfaqesim ne ceshtje penale.
 • Asistence ligjore gjate procesit penal që nga momenti i fillimit të ndjekjes penale, ndalimit, arrestimit dhe gjatë fazës së marrjes në pyetje, njoftimit të akuzës të personave të pandehur.

 • Përfaqësim dhe mbrotje të të drejtave gjatë fazës së vendosjes së masave të sigurimit, vleftësim arresti, ndalimi, ankim ndaj masave të sigurimit, paraqitje kërkesash për zëvendësim ose revokim masë sigurimi.

 • Përfaqësim gjatë hetimeve paraprake, përpilim kërkesash fillestare, akte juridike, memorie, në lidhje me mbrojtjen ligjore përpara organit të akuzës.

 • Ankimim i vendimeve të ndërmjetme që merr organi i akuzës, pjesëmarrje në zhvillimin e procedurës hetimore nga ky organ, duke kërkuar verifikimin e provave, duke paraqitur prova që shërbejnë për marrjen e vendimit nga ana e tij.
 • Ankim ndaj vendimit për zgjatjen e afatit të hetimeve paraprake, pezullimin e hetimeve apo ankim ndaj vendimit të pushimit të cështjes.
 • Përfaqësim gjyqësor dhe mbrojtje gjatë zhvillimi të procesit penal në gjykatën e Shkalles se Pare, ankim gjyqesor ndaj vendimit te shkalles se pare apo kunder vendimit përfundimtar të marrë nga gjykata kompetente, në lidhje me formën, arsyetimin dhe procedurat e ndjekura, sipas rregullave të përcaktuara në ligjin përkatës dhe në K.Pr.P.
 • Përpilim, nënshkrim aktesh juridike, kërkesa, memorie, prapësime, rekurse dhe kërkesa për rishikim vendimi dhe përfaqësim në Gjykatën e Lartë.
 • Ankimim i vendimeve te Gjykates se Larte dhe perfaqesim gjyqesor ne Gjykaten Kushtetuese për cështje që lidhen me respektimin e procesit të rregullt ligjor dhe me paligjshmërinë e vendimeve të dënimit të dhëna në disfavor të klientit.
 • Konsulence në hartimin e të gjitha llojeve të kërkesave, ankimeve dhe rekurseve që lidhen me fazën e ekzekutimit të vendimit të dalë nga gjykata kompetente ne lidhje me klientin.
 • Përfaqësim dhe konsulencë ligjore ne perpilimin e kallzimeve penal përpara Prokurorisë
[/col] [/row] [/section]